Služby

Studie

Studie podzemních staveb vychází z prvotních představ zákazníka a jsou prvním krokem před zahájením vlastního projektování. Naší běžnou praxí je vypracování několika variant tak, aby výsledná studie co nejlépe vyhověla stavebníkovi. Součástí konečného návrhu je vizualizace objektu ve 3D.

Zjednodušená dokumentace staveb (pasport)

Zaměříme stavbu a zpracujeme zjednodušenou dokumentaci staveb, která je požadována stavebním úřadam při legalizaci stávajících objektů.

Dokumentace k odstranění staveb

Vypracujeme dokumentaci k odstranění (demolici) stavby včetně zajištění veškerých potřebných dokladů z hlediska platné legislativy.

Zpracování projektové dokumentace

Podle požadavku zákazníka zpracováváme projektovou dokumentaci pro průmyslové stavby, penziony, rekreační objekty, rodinné domky, bytovou výstavbu apod. v následujícím rozsahu:

 • jednoduché dokumentace pro územní souhlas
 • projekty pro územní řízení
 • projekty pro ohlášení stavby
 • projekty pro stavební povolení
 • prováděcí dokumentace včetně výkazů výměr

Veškeré stupně dokumentace pro povolení staveb zajišťujeme včetně všech potřebných náležitostí tj. veškerých souhlasů, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších institucí.
Rozsah jednotlivých stupňů projektové dokumentace odpovídá platné legislativě.

Položkové rozpočty staveb

Po dohodě k projektu vypracujeme položkový rozpočet stavby na základě kterého má zákazník jasnou představu o ceně stavby. Položkový rozpočet je kompletním výčtem prací a materiálů, které jsou třeba pro realizaci stavby. Pracujeme s cenovou soustavou ÚRS. 

Energetické posouzení objektu

Od 1. dubna 2013 platí nové průkazy energetické náročnosti budov. To platí především pro realitní kanceláře, které je potřebují pro pronájem ale i prodej nemovitostí. My je pro Vás zajistíme rychle a kvalitně. Nové průkazy jsou graficky zajímavější a přehlednější než tomu bylo dříve, z průkazu lze vyčíst roční spotřebu energií objektu, tím lze odvodit jeho hospodárnost a budoucí investice. Vzhled nového průkazu si můžete prohlédnout na http://www.prukaznadum.cz/assets/files/PENB%20novy.pdf

Požární posouzení stavby

 • rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,
 • výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,
 • zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,
 • zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
 • zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
 • zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),
 • zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),
 • posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
 • rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Povolení stavby

V případě zájmu zajistíme na základě plné moci stavební povolení, případně ho zajistíme vypracováním a uzavřením veřejnoprávní smlouvy, která územní rozhodnutí a stavební povolení nahradí, významně zkracuje správní lhůty a zároveň snižuje správní poplatky na polovinu.

Návrhy sadových úprav

Zajistíme odborné návrhy zahrad rodinných domů, případně občanských nebo průmyslových objektů včetně realizace.

3D vizualizace staveb s případným zapracováním do reálné fotografie

Vizualizace staveb je určena pro všechny zákazníky, kteří chtějí mít dokonalou představu o budoucí stavbě. V případě zakomponování vizualizace do reálné fotografie je výstupem téměř hotové dílo.

Autorské dozory staveb

Výkonem autorského dozoru zajistíme, aby provádějící firma dodržela projektované parametry staveb, druh a kvalitu použitých materiálů.

Technické dozory staveb

Technickým dozorem stavby zajistíme, aby veškeré práce byly prováděny kvalitně v souladu s technologickými postupy a za dohodnutou cenu.

Zaměření staveb

Provádíme zaměření nových staveb – tzv. „lavičky“.
 

Proč s námi spolupracovat?
 • praxe v oboru 35 let
 • úzká spolupráce se zákazníkem od návrhu stavby po zajištění stavebního povolení
 • vyhotovení vizualizací pro dokonalou představu o konečné podobě stavby
 • zastoupíme zákazníka při veškerých jednáních a korespondencí s orgány státní správy, správci podzemních sítí apod., případně při zajištění příslušného rozhodnutí o povolení stavby
 • nabízíme vypracování veřejnoprávní smlouvy, která nahradí povolení stavby, šetří čas a peníze
Rychlý kontakt

Miroslav Švestka
miroslav@svestka-ps.cz

Ing. Pavel Švestka
pavel@svestka-ps.cz

Pár slov o nás

Jsme rodinnou projekční kanceláří v oboru pozemní stavitelství. Podle požadavků našich zákazníků působíme na území celé republiky, převážně však v okolí našeho sídla. Během naší praxe a mnoha úspěšných realizací jsme navázali úzké kontakty s kvalitními a zkušenými specialisty z jednotlivých oborů ve stavebnictví. Jsme proto schopni dodat kompletní projekty v jednotlivých stupních projektových dokumentací v požadovaném rozsahu.

Naším cílem je vždy spokojený zákazník. Předáním našeho projektu naše práce nikdy nekončí. Naše aktivní pomoc a spolupráce pokračuje při zajišťování stavebního povolení i v průběhu realizace a kolaudace stavby.

Kde nás najdete?
zvětšit mapu
© 2023 Švestka - Pozemní stavby. Všechna práva vyhrazena.
Dodavatel webových stránek: Vytvoříme Vaše stránky.cz | Redakční systém: CMS Bakery © 2009-2023 | Design: www.kgrafika.cz